Algemene Voorwaarden

Affiliate-overeenkomst Lucky Guys / Erocash.nl


Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen Lucky Guys VOF, Kamer van Koophandel 55728308 (“Lucky Guys”) en de partij die zich via de website www.erocash.nl (“de Website”) aanmeldt als wederpartij (“Affiliate”).


Artikel 1. Benoeming van Affiliate


1.1. Lucky Guys verleent Affiliate bij deze toestemming voor het promoten van de op de Website aangeboden websites, sms-diensten, bemiddelings- en overige diensten (“de Diensten”) teneinde Lucky Guys betalende afnemers daarvan te bezorgen in ruil voor een vergoeding per betalende afnemer, dit echter zonder dat Affiliate daarbij overeenkomsten mag sluiten namens of ten behoeve van Lucky Guys (“de Affiliatedienst”).

1.2. Het is aan Affiliate welke van de Diensten hij wenst te promoten bij de Affiliatedienst. Lucky Guys mag op elk moment met vooraankondiging van 30 dagen de aangeboden Diensten wijzigen of schrappen dan wel de vergoedingsstaffel aanpassen.

1.3. Lucky Guys verstrekt Affiliate hierbij een licentie strekkende tot verveelvoudiging en openbaarmaking van de als promotionele content beschikbaar gestelde inhoud van de Diensten aan derden ten behoeve van de Affiliatedienst. Tevens is het Affiliate toegestaan de handelsnaam “Erocash” te gebruiken bij de Affiliatedienst, echter mag daarbij niet de indruk worden gewekt dat Affiliate een medewerker of onderdeel van Lucky Guys is.

1.4. Affiliate dient ten minste achttien jaar oud te zijn. Lucky Guys kan hiervan bewijs verlangen. Indien Lucky Guys op enig moment ontdekt dat Affiliate jonger dan achttien jaar is, dan heeft Lucky Guys het recht de overeenkomst per direct te beëindigen.

1.5. Affiliate dient bij al haar uitingen de door Lucky Guys verstrekte code te gebruiken. Alleen indien deze code door Lucky Guys wordt geregistreerd bij een afnemer die een betaalde overeenkomst aangaat voor een of meer van de Diensten, wordt de afnemer aangemerkt als aangeleverd doorAffiliate.


Artikel 2. Verplichtingen van Affiliate


2.1. In het kader van de Affiliatedienst zal Affiliate zich maximaal inspannen om de Diensten te promoten en afnemers betaalde overeenkomsten te laten sluiten met Lucky Guys. Affiliate mag zich daarbij niet voordoen als onderdeel of medewerker van Lucky Guys, maar mag wel op zakelijke en neutrale melding doen van Lucky Guys als exploitant van de Diensten. Via Affiliate geworven afnemafnemers sluiten overeenkomsten met Lucky Guys en niet met Affiliate.

2.2. Affiliate is zelf verantwoordelijk voor het opzetten van promotionele websites en pagina’s ten behoeve van de Affiliatedienst. Affiliate zal daarbij onder eigen naam en voor eigen rekening en risico naar buiten treden.

2.3. Affiliate mag binnen de Affiliatedienst hulppersonen inzetten (zoals webmasters die tegen betaling reclamebanners of links op hun websites of diensten plaatsen, personen die websites opzetten ter promotie of personen die op sociale-netwerksites promotie voeren) maar is te allen tijde zelf aansprakelijk voor hun gedragingen alsof hij zelf deze heeft begaan.

2.4. Affiliate zal niet langs illegale of onrechtmatige weg de Diensten promoten, zoals door

         - het versturen van ongevraagde commerciële communicatie (“spam”) over de Diensten via e-mail of andere communicatiediensten,

         - het installeren van software of scripts die derden langs misleidende weg doorleidt naar de Diensten of hen zich daar zonder het te willen aanmeldt als betalende afnemer,

         - het langs misleidende of frauduleuze weg aanzetten tot lid worden van de Diensten, of

         - het wekken van de suggestie dat op de Diensten enige illegale inhoud te vinden is of illegale handelingen aangeboden worden, bijvoorbeeld door als zichtbaar of onzichtbaar trefwoord bij enige promotionele handeling de term “kinderporno” of “underage” te gebruiken.

2.5. Affiliate mag bij de Affiliatedienst geen promotionele uitingen doen of handelsnamen, merknamen, domeinnamen of servicegebruikersnamen (zoals namen bij Facebook, Twitter of andere diensten van derden) registreren of voeren die een merk- of handelsnaam van Lucky Guys of haar partners bevatten of die daar een verwarringwekkende gelijkenis mee vertonen. Indien Affiliate dit toch doet, kan Lucky Guys de domeinnamen of servicegebruikersnamen opeisen dan wel doorhaling of vernietiging van de handelsnamen of merknamen vorderen.

2.6. Het is Affiliate niet toegestaan om bij de Affiliatedienst aan afnemers toe te zeggen dat zij (een deel van) de prijzen van de Diensten terugbetaald zullen krijgen of een deel van de betaling door te geven aan afnemers. Het verlenen van kortingen is uitsluitend toegestaan met aparte schriftelijke toestemming van Lucky Guys.


Artikel 3. Prijzen en betaling


3.1. Lucky Guys zal op basis van de betalingen van afnemers die via Affiliate zijn aangeleverd aan Affiliate een vergoeding betalen per aangeleverde afnemer per maand zoals aangegeven in de vergoedingsstaffel op het besloten gedeelte van de Website. Betaling verloopt via Cashmaster.nl. Lucky Guys is slechts verantwoordelijk voor het aanmelden van de verschuldigde vergoedingen aan Cashmaster.nl. Indien na dat punt enige onregelmatigheid rond betaling ontstaat, dient Affiliate hier Cashmaster.nl direct op aan te spreken.

3.2. Indien een afnemer een aangegane betaalde overeenkomst rechtmatig annuleert of een betaling terecht terugvordert, dan zal Lucky Guys de affiliatevergoedingen van deze klant in mindering brengen bij de eerstvolgende betaling aan Affiliate. Dit geldt ook indien de reden voor annulering of terugvordering losstaat van handelen van Affiliate.

3.3. Lucky Guys zal een elektronische creditfactuur verstrekken voor verschuldigde betalingen. Indien Affiliate het oneens is met de creditfactuur, dient Affiliate binnen de betalingstermijn bezwaar te maken.

3.4. Affiliatevergoedingen zijn verschuldigd voor alle betaalde overeenkomsten die via Affiliate aangeleverde afnemers sluiten, ook indien de betreffende overeenkomst niet direct dankzij promotionele activiteiten van Affiliate gesloten wordt (zoals wanneer de afnemer na afloop van een overeenkomst uit eigen wil een nieuwe overeenkomst sluit).Lucky Guys zal hiertoe een trackingsysteem implementeren waarmee overeenkomsten van één afnemer kunnen worden gekoppeld. De gegevens uit dit trackingsysteem bepalen als dwingend bewijs of sprake is van één en dezelfde afnemer.

3.5. Geen affiliatevergoeding is echter nog verschuldigd voor gesloten overeenkomsten met afnemers van nadat de onderhavige overeenkomst wordt beëindigd, ongeacht de reden.

3.6. Affiliate is zelf verantwoordelijk voor het werven van afnemers. Lucky Guys doet nadrukkelijk geen enkele toezegging of garantie over bezoekersaantallen, inkomsten en dergelijke. Dergelijke getallen in reclames van Lucky Guys moeten worden opgevat als niet-bindende indicaties.


Artikel 4. Aansprakelijkheid


4.1. Lucky Guys is slechts aansprakelijk jegens Affiliate in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Lucky Guys en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

4.2. Iedere aansprakelijkheid van Lucky Guys voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Affiliate en schade wegens door Lucky Guys gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van deze overeenkomst vormt.

4.3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is hetgeen aan Affiliate is betaald in de drie maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Lucky Guys.

4.4. De aansprakelijkheid van Lucky Guys wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst ontstaat slechts indien Affiliate Lucky Guys onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Lucky Guys ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lucky Guys in staat is adequaat te reageren.

4.5. Lucky Guys vrijwaart Affiliate voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de promotionele content of de verspreiding of het gebruik daarvan in een land waar Lucky Guys levering van de Affiliatedienst niet verboden heeft, op welke wijze dan ook onrechtmatig is. Dit geldt in het bijzonder maar niet uitsluitend voor aanspraken betreffende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Voor het overige vrijwaart Affiliate Lucky Guys van alle claims van derden gebaseerd op welke stelling dan ook.Artikel 5. Duur en opzegging


5.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan op de datum waarop Affiliate akkoord gaat en loopt voor onbepaalde tijd. De overeenkomst eindigt automatisch indien er gedurende een periode van zestig aaneengesloten dagen geen enkele afnemer via Affiliate wordt aangeleverd.

5.2. Beide partijen kunnen deze overeenkomst op elk moment zonder opgaaf van redenen opzeggen middels schriftelijke mededeling aan de andere partij. Lucky Guys dient daarbij een opzegtermijn van twee (2) maanden in acht te nemen. Geen opzegtermijn is vereist indien Lucky Guys de overeenkomst beëindigt indien Affiliate op enigerlei wijze de overeenkomst schendt. In dat geval hoeft Lucky Guys geen openstaande bedragen meer uit te betalen aan Affiliate.

5.3. Indien Lucky Guys meent dat sprake is van een schending van de overeenkomst door Affiliate of een hulppersoon, zal zij Affiliate schriftelijk of elektronisch daarvan op de hoogte stellen. Indien Affiliate niet binnen 72 uur na deze mededeling de schending naar tevredenheid van LuckyGuys opheft, kan Lucky Guys de overeenkomst beëindigen zonder daarbij Affiliate in gebreke te hoeven stellen of enige vergoeding verschuldigd te zijn. Geen voorafgaande mededeling en 72-uursperiode is vereist indien Lucky Guys meent dat artikel 2.4 (illegale promotievormen) overtreden wordt.

5.4. Lucky Guys is verder gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen indien door Affiliate aangeleverde afnemers ongebruikelijk vaak overgaan tot annulering van hun betaalde overeenkomst(en) of terugdraaien van betalingen.

5.5. Deze overeenkomst eindigt voorts van rechtswege indien Lucky Guys of Affiliate in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, er algeheel beslag op zijn vermogensbestanddelen wordt gelegd, zij in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

5.6. Na beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook zal de Affiliate ieder gebruik en verspreiding van de promotionele content en levering van de Affiliatedienst staken en gestaakt houden. Affiliate zal de promotionele content alsmede eventuele reservekopieën verwijderen van zijn systemen.

5.7. Lucky Guys zal na beëindiging een laatste creditfactuur uitbrengen voor verschuldigde maar nog niet uitbetaalde bedragen. Echter, geen creditfactuur of uitbetaling is verschuldigd indien de reden van beëindiging een wanprestatie van Affiliate betreft.


Artikel 7. Slotbepalingen


7.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Lucky Guys gevestigd is.

7.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

7.4. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. De inhoud van de overeenkomst en de prijzenstaffel alsmede de identiteit van bestuurders en werknemers van partijen wordt in ieder geval als vertrouwelijk gezien. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van deze overeenkomst.

7.5. Onder “schriftelijk” valt in deze overeenkomst ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de communicatie voldoende vaststaat.

7.6. De door Lucky Guys ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Affiliate.

7.7. Lucky Guys is gerechtigd deze overeenkomst op elk moment aan te passen met vooraankondiging van 30 dagen. Lucky Guys zal Affiliate hierover langs elektronische weg informeren via het door Affiliate op de Website geregistreerde e-mailadres. Indien Affiliate de aangepaste voorwaarden niet wenst te accepteren, dient hij op te zeggen per het moment dat deze in werking zullen treden. Voortzetting van de Affiliatedienst na dit moment zal worden gezien als aanvaarding van de aangepaste voorwaarden.

7.8. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is niet vereist indien sprake is van overdracht naar een moeder-, dochter- of zusteronderneming van de partij.


 

TELEFOON
085 - 877 13 39


MAIL
INFO@EROCASH.NL


SKYPE
SUPPORT.EROCASH